image_pdfimage_print

Assalamu’alikum….

Para pembaca, berikut adalah kumpulan daftar kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin Rahimahullah yang diterbitkan resmi oleh Yayasan beliau Al-Khairiyah.

Yayasan Asy-Syaikh Al-Khairiyah telah selesai mencetak kitab-kitab Asy-Syaikh Al-‘Utsaimin sebanyak 98 kitab dan risalah ringkas. baik bersumber dari tulisan beliau sendiri atau hasil transkrip dari pelajaran, muhadharah, pertemuan-pertemuan, dan khutbah beliau.

Yayasan Asy-Syaikh Al-Khairiyah masih terus bekerja menggali dan mengeruk warisan beliau yang masih berbentuk kaset, rekaman, atau manuskrip yang belum sempat dicetak. Semoga Allah memudahkan pekerjaan mereka sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh Umat Islam di seluruh Dunia.

Berikut daftar judul kitab-kitab beliau disesuaikan dengan bidangnya:

Kitab Tafsir

 1. Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, 2 jilid
 2. Surat Ali Imran, 2 jilid
 3. Surat An-Nisa’, 2 jilid
 4. Surat Al-Kahfi
 5. Surat Yaasiin
 6. Surat Ash-shoffat
 7. Surat Shaad
 8. Dari Surat Al-Hujurat sampai surat Al-Hadiid
 9. Juz ‘Amma
 10. Ahkam minal Qur’anil Kariim, 2 jilid
 11. Fawaid Taqwa minal Qur’anil Karim (Faidah Taqwa dari Al-Qur’an)

Kitab Hadits

 1. Syarah Riyadhus Shalihin, 6 jilid
 2. Syarah Arba’in Nawawi
 3. Fathul Dzil Jalali wal Ikram, baru 5 jilid (masih berlanjut)
 4. Syarah Hadits Jibril ‘Alaihis Salam
 5. Syarah Hadits Jabir fi Shifati Hajjati Nabi
 6. At-Ta’liq ‘ala Al-Muntaqo min Akhbaril Mushthofa, jilid 1

Kitab Aqidah

 1. Syarah Aqidah Wasitiyyah, 2 jilid
 2. Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, 2 jilid
 3. Syarah Tsalatsatil Ushul
 4. Syarah Kasyfu Syubuhat
 5. Syarah Aqidah As-Saffariniyyah
 6. ‘Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama’ah
 7. Al-Qawa’idul Mutsla
 8. Fathu Rabbil Bariyyah bi Talkhisil Hamawiyah
 9. Nubdzah fil ‘Aqidatil Islamiyyah
 10. Ta’liq Mukhtashar ‘ala Lum’atil I’tiqad
 11. Mudzakkirah ‘ala Al-Aqidah Al-Wasitiyyah
 12. Taqribut Tadmuriyyah
 13. Minhaju Ahlis Sunnah wal Jama’ah
 14. Asma-ullah wa Shifatuhu wa Mauqifu Ahlis Sunnah minha
 15. Risalah fil Qadha wal Qadar
 16. Al-Ibda’ fi Kamali Asy-Syar’i wa Khatharil Ibtida’
 17. At-Tamassuk bis Sunnatin Nabawiyyah wa Atsaruhu
 18. Al-Adillah ‘ala Buthlanil Isytirakiyyah

Kitab Fiqih

 1. Asy-Syarhul Mumti’ ‘ala Zadil Mustaqni’, 15 jilid
 2. Risalah fi Hukmi Tarikis Shalah
 3. Risalah fi Mawaqiti Ash-Shalah
 4. Risalah fi Sujudis Sahwi
 5. 70 Soal fii Ahkamil Janaiz
 6. Buhuts wa Fatawa fil Mashi ‘alal Khufain
 7. Min Ahkamil Fiqhiyyah fii Thoharoh wa Sholah wal Janaiz
 8. 60 Soal fi Ahkamil Haidh wan Nifas
 9. Risalah Al-Hijab
 10. Risalah fi Zakatil Hulli
 11. Risalah fid Dima’ Ath-Thabi’iyyah lin Nisaa’
 12. Majmu’atu As-ilah fi i Ba’i wa Syira’i Adz-Dzahab
 13. Daurul Mar’ati fii Ishlahil Mujtama’
 14. Az-Zawaj wa Majmu’atu As-ilah fii Ahkamihi
 15. Majmu’atu As-ilah Tahummu Al-Usrotul Muslimah
 16. Majalis Syahri Ramadhon
 17. Fushul fi Shiyam wa Tharowih wa Zakah
 18. Ash-Shaum wa Majmu’atu As-ilah fii Ahkamihi
 19. 48 Soal fi Ahkami Ash-Shiyam
 20. Syarhu Du’a Al-Qunut
 21. At-Ta’liq ‘ala Risalah Haqiqati Ash-Shiyam wa Kitabi Ash-Shiyam minal Furu’
 22. Manasikul Hajji wal ‘Umrah wal Masyru’ fi Zirayoh
 23. Al-Manhaj fi Muriidil ‘Umrah wal Hajj
 24. Akhtha’ Yartakibuha ba’dhul Hujjaj
 25. Shifatul Hajj
 26. Ahkamul Udh-hiyah wa Adz-Dzakah
 27. Talkhis Fihqil Faraidh
 28. Tashilul Faraidh
 29. Syarhul Qala-idil Burhaniyyah fii ‘Ilmil Faraidh
 30. Al-Mudayanah
 31. I’lamul Musafiriin bi Ba’dhi Adabi wa Ahkamis Safar
 32. Ar-Ribaa, Thariquth Thakhalush minhu fiil Masharif

Kitab Ushul

 1. Ushul fit Tafsiir
 2. Syarhu Muqaddimah At-Tafsiir
 3. Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul
 4. Manzhumah Syaikh Ibnu ‘Utsaimin fii Ushulil Fiqhi
 5. Syarhu Nazhmil Waraqat fii Ushulil Fiqhi
 6. Mushthalahil Hadits
 7. Syarhul Baiquniyyah fii Mushthalahil Hadits
 8. At-Ta’liq ‘ala Al-Qawa’idil wa Al-Ushul Al-Jami’ah wal Furuuq wat Taqasim Al-Badi’ah An-Nafi’ah

Kitab Nahwu

 1. Syarah Al-Ajurumiyah
 2. Mukhtashar Mughnil Labiib

Kitab Kumpulan Khutbah

 1. Adh-Dhiya’ul Laami’ minal Khuthabil Jawami’, 6 jilid

Tema Umum

 1. Al-Muntaqa min Faraidil Fawaid
 2. Kitabul ‘Ilmi
 3. At-Ta’liq ‘ala As-Siyasah Asy-Syar’iah
 4. Al-Khilaf bainal ‘Ulama
 5. Makarimul Akhlaq
 6. Risalah fi Da’wati Ilallah
 7. Huquuq Da’at Ilaihal fithrah wa Qararatha Asy-Syari’ah
 8. Min Musykilati Asy-Syabaab
 9. Ash-Shohwah Al-Islamiyyah, Dhawabith wa Taujihaat
 10. Zadu Ad-Da’iyah Ilallah
 11. Risalah fi Ta’awunid Dakwah
 12. Ta’liq ‘ala Mimiyah Ibnul Qayyim Rahimahullah
 13. Ta’liq ‘ala Risalah Raf’il Asathiin

Kitab Fatwa

 1. Majmu’ Fatawa wa Rasa-il Ibnu ‘Utsaimin, jilid 1 sampai 28
 2. Fiqhul ‘Ibadah
 3. Fatawa Arkanul Islam
 4. Beberapa Jilid pertama dari Majmu’ Fatawa Syaikh, bertema:
 • Aqidah, 2 jilid
 • Shalat, 2 jilid
 • Zakat wa Shiyam
 • Al-Hajj wal ‘Umrah

Lain-lain

 1. La Yajuzu Al-Jam’u Shalatul ‘Ashr ila Shalatil Jum’ah
 2. Fatawa Muhimmah ‘an Shalatil Fajr
 3. Ahkamul Udh-hiyah
 4. Kaifa Yu-addil Muslim Manasikil Hajj wal ‘Umrah
 5. Hukmul Ihtifal bil Mauludi Nabawi
 6. Nubdzah fii Ahkami Shiyam
 7. Mathwiyatul Adzkaar
 8. Shifat Shalatil Mariidh

Kitab Yang Masih dalam Proses Cetak

 1. Tafsir beberapa surat berikut:
 • Surat Al-Maidah, 2 jilid
 • Al-An’am
 • Al-Ankabut
 • An-Naml
 • An-Nuur
 • Al-Ahdzab
 • Al-furqan
 • Ar-Ruum
 1. Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin jilid 29 dan 30
 2. Fatawa Manarul Islam
 3. Fathu Dzil Jalali wal Ikram syarah Bulughul Marom, jilid 6-8
 4. Jilid pertama dari Al-Liqo’at Babil Maftuh (1-20 pertemuan), berisikan permasalahan2 kontemporer. Pertemuan ini terdiri dari 226 pertemuan, Insya Allah akan terus menyusul versi cetakannya.
 5. Jilid 1 dan 2 dari Pertemuan Bulanan, 2 jilid tersebut mengandung banyak sekali permasalahan kontemporer . Pertemuan ini terdiri dari 75 pertemuan, Insya Allah akan terus menyusul versi cetaknya.
 6. Syarhul Ushul min Ilmil Ushul
 7. Ta’liq ‘ala Kitab Iqtidha’ Shirathil Mustaqim
 8. Jilid 1 dan 2 dari Ta’liq Nuniyah Ibnul Qayyim Rahimahullah
 9. Ta’liq ‘ala Kitab Hilyah Thalabil ‘Ilmi
 10. Syarah ‘Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama’ah
 11. Fatawa Barnamij Nuur ‘ala Darb
 12. Al-Ilmam bi Ba’dhi Ayatil Ahkam, Tafsir dan Istinbath
 13. Tanbihul Afham Syarhu Umdatul Ahkam
 14. Jilid 1 dan 2 dari Ta’liq ‘ala Shahihil Bukhari
 15. Ta’liq ‘alal Muntaqa 2-5
 16. Syarhu Nukhbatil Fikar wa Nuzhatin Nazhar fil Mushtolah
 17. Syarhu Al-Qawa’idil Hisan fii Tafsiiri Kalamil Mannan
 18. Syarhu Alfiyah Ibnu Malik fin Nahw
 19. Syarhu Fathi Rabbil Bariyyah bi Talkhisil Hamawiyah
 20. Syarhu Qawa’idil Mutsla
 21. Tafsir Al-Fatihah
 22. Ta’liqat wa Tanbihat wa Fawaid min Al-‘Aqidati As-Saffariniyyah
 23. Ta’liq ‘ala Muqaddimatil Majmu’
 24. Cetak ulang beberapa kitab beliau: Iqtidha’ Shirathil Mustaqiim, Ath-Thuruqul Hukmiyah, I’lamul Muwaqqi’in, Zaadul Ma’ad.
 25. Beberapa risalah ringkas dan pembahasan ilmiyah: Mabahits fii Ushulid Diin, Bahtsun Mukhtashar fi Bayani Ad-Diyat, Nailul ‘Arab min Qawa’id Ibnu Rajab, Majmu’atul As-ilah ‘an Al-Muassasah Al-Khairiyah
 26. Ta’liq ‘ala Ar-Raudhul Murabba’ wa Takhrijaatuhu
 27. Fiqhul Jami’ah

Itulah Warisan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. Melongok karya-karya beliau diatas, tidak kelirulah kalau para ulama’ menjuluki beliau sebagai: FAQIHUL ‘ASHR (faqih nya umat ini).

Semoga Allah merahmati beliau, dan menjadikan karya-karya beliau sebagai amal jariyah. Sehingga beliau terus mendapatkan pahala . Amiin ya Rabbal ‘Alamin

Sumber: Situs Resmi Syaikh Al-‘Utsaimin